Indoor EXCLUSIEVE DEUREN bv
Stammershove 3 A - 1112 VA DIEMEN
(Industrie gebied STAMMERKAMP)

Tel. 020-820 89 74
KVK. : 56613903
BTW-nummer: NL852215824.B01


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RENODEUREN


1 Definities en interpretatie

1.1 De definities en de richtlijnen voor interpretatie van de Leveringsvoorwaarden gebruikte begrippen zijn uitgewerkt in Annex 1.

2 Toepasselijkheid

2.1 De Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes, aanvragen, verzoeken, opdrachten, leveringen, opdrachtbevestigingen, orders en facturen met betrekking tot het leveren van Producten en/of diensten door Renodeur, alsmede op iedere Overeenkomst of andere rechtsverhouding die hiermee verband houdt of daaruit voortvloeit.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien en voor zover een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden afwijken van een of meer bepalingen van de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.

3 Offertes en catalogi

3.1 Alle Offertes zijn vrijblijvend, ook indien een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, vervalt een Offerte dertig (30) nadat de Offerte is uitgebracht.
3.2 Een samengestelde Offerte verplicht Renodeur niet tot het verrichten van een gedeelte van de Offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.3 Catalogi en de daarin opgenomen beschrijvingen, kwaliteiten, gewichtsopgaven en dergelijke gegevens zijn vrijblijvend.
3.4 Alle op de Website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de Website getoond worden, en het betreffende Product door Renodeuren geleverd kan worden.
3.5 Specificaties, zoals deze voorkomen op de Website en catalogi of productbeschrijvingen van Renodeuren, zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat Renodeuren hiervan vooraf melding behoeft te doen en binden haar niet.
3.6 Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren Producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de Website en in haar catalogi. Renodeuren is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
3.7 Renodeuren kan niet aan haar Offerte of een aanbieding op de Website of aan een Orderbevestiging worden gehouden indien de Afnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de Offerte of de aanbieding op de Website of de Orderbevestiging (geheel of gedeeltelijk) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4 Overeenkomst

4.1 Indien de Afnemer een Product van Renodeuren wil kopen, dient de Afnemer (i) daarvoor een Aankooporder te plaatsen bij Renodeuren; of (ii) een Offerte aan te vragen.
4.2 Aankooporders kunnen door de Afnemer worden ingediend: (i) schriftelijk, per fax of per e-mail, of (ii) via de Website.
4.3 Renodeuren zal de in redelijkheid van haar te verwachten zorgvuldigheid betrachten bij de beoordeling en beantwoording van een Aankooporder of een aanvraag voor een Offerte.
4.4 Tenzij Renodeuren materiële wijzigingen heeft aangebracht in de Aankooporder, is de Afnemer gebonden aan de aanvaarding door Renodeuren van de Aankooporder, zoals door Renodeuren aan de Afnemer is bevestigd en nader is omschreven in de Orderbevestiging.
4.5 Renodeuren is nimmer gebonden aan een partiële aanvaarding van haar Offerte of van een aanvaarding die (op materiële of ondergeschikte punten) van haar Offerte
afwijkt.
4.6 Het is de verantwoordelijkheid van de Afnemer de Orderbevestiging goed te controleren. De Afnemer dient binnen acht (8) dagen na dagtekening van de Orderbevestiging zijn eventuele bezwaren daartegen schriftelijk aan Renodeuren kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de Afnemer zal worden geacht met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan.

5 Prijzen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden de door Renodeuren opgegeven of met Renodeuren overeengekomen prijzen ‘af fabriek’, derhalve exclusief BTW, verzend- en vrachtkosten, kosten van verzekering en exclusief eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen, dan wel andere heffingen.
5.2 De verzendtarieven zijn gebaseerd op leveringen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waar een ander verzendtarief voor geldt.
5.3 Indien na het sluiten van de Overeenkomst een prijsverhoging of prijsverlaging van het bestelde Product optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
5.4 Renodeuren is bevoegd om het door haar verrichte meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook indien de opdracht daartoe niet schriftelijk is verstrekt en de prijs daarvan niet schriftelijk is overeengekomen
.

6
Uitvoering

6.1 Renodeuren is gerechtigd door haar te kiezen onderaannemers in te zetten voor vervoer, installatie of reparatie, zonder daarvoor uitdrukkelijk toestemming te behoeven van de Afnemer.
6.2 Indien is overeengekomen dat Renodeuren de installatie van het Product zal verzorgen, dienen vooraf door -en voor rekening van- de Afnemer en, volgens de instructie van Renodeuren, de noodzakelijke voorzieningen te worden getroffen. Indien de Afnemer heeft nagelaten de noodzakelijke voorzieningen te treffen, zal dit leiden tot meerwerk, dat door Renodeuren aan de Afnemer in rekening kan worden gebracht.

7 Levering

7.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen.
7.2 De door Renodeuren te leveren zaken gelden als geleverd zodra zij voor vervoer naar of ten behoeve van de Afnemer de fabriek of het magazijn van Renodeuren of van door haar ingeschakelde derden hebben verlaten.
7.3 Renodeuren zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijn te leveren. Echter, de op de Website of in een Offerte of Orderbevestiging aangegeven levertijd geldt niet als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd geeft de Afnemer niet het recht op enige schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Wel is de Afnemer gerechtigd een bestelling kosteloos schriftelijk te annuleren, indien de overeengekomen levertijd met meer dan dertig (30) dagen is overschreden. De tussen Renodeuren en de Afnemer overeengekomen levertijd gaat in, nadat over alle technische details overeenstemming is bereikt, aan betalingsvoorwaarden is voldaan, en de door de Afnemer ondertekende opdrachtbevestiging en werktekening(en) retour zijn ontvangen.
7.4 Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Afnemer (een deel) vooraf zal betalen, dient het overeengekomen bedrag op de bankrekening van Renodeuren te zijn bijgeschreven alvorens Renodeuren tot levering overgaat. De levertijd gaat in dat geval pas in op het moment dat betaling door Renodeuren is ontvangen.
7.5 De levertijd wordt in elk geval verlengd met de tijd dat de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd door overmacht.
7.6 Renodeuren heeft het recht om in gedeeltes te leveren. Voor de toepassing van de Leveringsvoorwaarden wordt iedere deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

7.7 Voor overschrijding van de levertijd aanvaart Renodeuren geen enkele aansprakelijkheid en overschrijding geeft derhalve geen recht op schadevergoeding, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders is bedongen.

8
Verzending / bezorging

8.1 Verzending van het Product komt in beginsel voor rekening en risico van de Afnemer.
8.2 Indien de Afnemer niet aanwezig is op de afgesproken dag en op het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het Product opnieuw worden aangeboden. Hiervoor worden de toepasselijke verzend- / bezorgkosten opnieuw in rekening gebracht.

9 Risico en eigendomsovergang

9.1 Het risico voor het Product is voor de Afnemer, vanaf het moment dat het Product als geleverd geldt op grond van artikel 7.
9.2 Alle door Renodeuren geleverde zaken blijven eigendom van Renodeuren tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Renodeuren in verband met de onderliggende overeenkomst van de Afnemer heeft te vorderen; schade, kosten en rente daaronder begrepen.

10 Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, zonder enige aftrek, op een door Renodeuren aan te geven rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Renodeuren is te allen tijde gerechtigd, voordat de levering plaatsvindt of teneinde de levering voort te zetten, (aanvullende) zekerheden te verlangen van de Afnemer voor het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen.
10.3 De Afnemer doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
10.4 Indien de Afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het voorgaande voldoet, wordt de Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval zijn alle overige vorderingen van Renodeuren op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in.
10.5 Met ingang van de dag waarop de Afnemer in verzuim is, is hij over de verschuldigde bedragen aan Renodeuren een vertragingsrente verschuldigd van een procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand zal worden gerekend.
10.6 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de inning van enige vordering op de Afnemer, voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II en bedragen, met dien verstande dat per geval een minimumbedrag van vijftig Euro (EUR 50,- aan) buitengerechtelijke incassokosten in rekening zal worden gebracht. Een en ander onverminderd het recht van Renodeuren, om de daadwerkelijk gemaakte kosten van inning te vorderen.

11 Privacy

11.1 Renodeuren respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig kunnen afhandelen van de bestelling.
11.2 Persoonsgegevens zullen door Renodeuren niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan Renodeuren, behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door de Afnemer of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
11.3 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de Afnemer worden gewijzigd voor zover
dit voor Renodeuren geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
11.4 Het door de Afnemer opgegeven e-mailadres kan worden gebruikt voor het versturen van verkoop- en leveringsproces gerelateerde e-mails, zoals een Orderbevestiging, levertijdbericht en verzendbericht. Daarnaast kan Renodeuren het e-mailadres gebruiken voor aanbiedingen van gelijksoortige Producten. De Afnemer heeft bij elke aanbieding de mogelijkheid om zich voor de aanbiedingsberichten uit te schrijven.

12 Garantie

12.1 Op de Producten wordt door Renodeuren een garantie verleent die gelijk is aan de garantie die Renodeuren heeft verkregen van de fabrikant of toeleverancier van het Product, voor zover die betreffende garantie niet verder wordt ingeperkt in de Leveringsvoorwaarden of de Overeenkomst.
12.2 De verplichting van Renodeuren uit hoofde van de garantie bestaat uitsluitend uit de verplichting tot vervanging of reparatie van het geleverd Product, zulks ter beoordeling van Renodeuren. Indien Renodeuren besluit tot vervanging van het Product of een onderdeel daarvan, zal Renodeuren de eigendom verkrijgen van het te vervangen Product of onderdeel van het Product.
12.3 Ieder recht van de Afnemer op of uit hoofde van de garantie vervalt, indien:
het Product door de Afnemer, of door een derde in opdracht van de Afnemer, is veranderd of bewerkt;
het gebrek of het defect of de beschadiging aan het Product is ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de Afnemer of door de wijze waarop de Afnemer het Product heeft vervoerd of opgeslagen of door enige andere onachtzaamheid of onzorgvuldigheid van de zijde van de Afnemer;
de Afnemer niet tijdig heeft gereclameerd;
de klacht of melding van het gebrek of defect of de schade Renodeuren niet binnen de garantietermijn hebben bereikt;
de oorzaak van het gebrek of defect niet duidelijk kan worden aangetoond.
12.4 De garantietermijn gaat in op het moment waarop het Product voor risico van de Afnemer is, op grond van artikel 9.

13
Inspectie / Reclames

13.1 De Afnemer dient direct bij ontvangst van het Product (i) het Product te controleren op zichtbare gebreken en (ii) te controleren of het geleverde Product overeenstemt met de Overeenkomst.
13.2 Reclames over zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na levering schriftelijk te geschieden.
13.3 Reclames over bij levering niet-zichtbare gebreken, die zich binnen de in de garantietermijn manifesteren, dienen schriftelijk per aangetekende grief te geschieden binnen acht (8) dagen na het optreden van deze gebreken, onder vermelding van leveringsdatum en Orderbevestigingsnummer, en met een behoorlijke motivering van het gebrek, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Renodeuren vervalt.
13.4 Reclames betreffende uitvoering van de door Renodeuren verrichte werkzaamheden, dienen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van het werk te geschieden, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Renodeuren vervalt.
13.5 De door Renodeuren aan de Afnemer gezonden facturen worden geacht te zijn goedgekeurd, tenzij daartegen binnen acht (8) dagen na verzenddatum schriftelijk is gereclameerd.
13.6 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op.
13.7 Renodeuren dient door de Afnemer in de gelegenheid te worden gesteld de klachten te onderzoeken.
13.8 Retourzending van een Product kan slechts geschieden na voorafgaande goedkeuring van Renodeuren. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de Afnemer, en dient Renodeuren binnen dertig (30) dagen van goedkeuring te
bereiken, tenzij anders is overeengekomen.
13.9 Bij een -door de Afnemer bewezen- gegronde reclame kan Renodeuren te harer keuze het Product, waarop de reclame betrekking heeft repareren of vervangen.

14
Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Renodeuren voor eventuele tekortkomingen in door haar geleverde Producten en uitgevoerde werkzaamheden is beperkt tot het nakomen van de in de vorige artikelen omschreven garantie.
14.2 Renodeuren is slechts aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van gebreken in de door haar geleverde Producten en de door haar uitgevoerde reparaties of andere werkzaamheden, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld of grove nalatigheid van haar zijde of opzet door haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid van Renodeuren voor schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst, uitgesloten.
14.3 Behoudens opzet of grove schuld of grove nalatigheid van Renodeuren is aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.
14.4 In alle gevallen waarin Renodeuren gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken of uitgevoerde werkzaamheden, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade is gedekt door een verzekering van Renodeuren, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake word uitgekeerd.
14.5 De door Renodeuren voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als ware de betreffende hulppersoon zelf partij bij die overeenkomst.
14.6 Iedere vordering tegen Renodeuren vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering.
14.7 De Afnemer zal Renodeuren, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen, vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Renodeuren van de overeenkomst in zoverre de aanspraken meer of anders zijn dan die welke de Afnemer toekomen jegens Renodeuren

15 Rechten van industriële en commerciële eigendom

15.1 Tekeningen, bestekken en andere bescheiden, behorende bij een Offerte of betrekking hebbende op een Overeenkomst, zijn en blijven eigendom van Renodeuren en mogen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Renodeuren niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, gebruikt, geheel of gedeeltelijk worden nagebootst of aan derden worden afgegeven.
15.2 De Afnemer is aansprakelijk voor schade, welke Renodeuren lijdt en/of zal lijden ten gevolge van overtreding van het hierboven in dit artikel omschreven verbod. De in artikel 15.1 bedoelde bescheiden moeten op eerste aanvrage aan Renodeuren worden teruggegeven.

16
Toepasselijk recht

16.1 Op de Leveringsvoorwaarden en op alle Offertes, Orderbevestigingen en iedere Overeenkomst, en op alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods).

17 Geschilbeslechting

17.1 Indien een Partij van mening is dat sprake is van een geschil, zal zij de andere Partij daarvan schriftelijk en gemotiveerd kennisgeven.
17.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, tenzij op grond van een dwingendrechtelijk wetsbepaling een andere rechter bevoegd is.

18 Slotbepaling

18.1 Indien de Afnemer een consument is, zullen –in afwijking van en in plaats van de
Leveringsvoorwaarden- de consumentenvoorwaarden van Renodeuren van toepassing zijn.

ANNEX 1: DEFINITIES EN INTERPRETATIEStacks Image 59

In de Leveringsvoorwaarden en een Overeenkomst geldt het volgende, tenzij uit de context anders blijkt of uitdrukkelijk anders wordt bepaald:
(a) de gebruikte kopteksten dienen slechts het gemak van verwijzing en hebben geen invloed op de interpretatie;
(b) verwijzingen naar het enkelvoud omvatten mede verwijzingen naar het meervoud en vice versa;
(c) verwijzingen naar een geslacht omvatten mede verwijzingen naar het andere geslacht en naar onzijdig;
(d) verwijzingen naar een persoon omvatten mede verwijzingen naar een natuurlijke persoon, een rechtspersoon (ongeacht waar of hoe opgericht of gevestigd), vereniging, vennootschap, overheid, overheidsorgaan, overheidslichaam, joint venture, ondernemingsraad of enig ander werknemers vertegenwoordigend lichaam in enige jurisdictie, en al dan niet zelfstandig rechtspersoonlijkheid bezittend;
(e) verwijzingen naar een wettelijke bepaling omvatten mede verwijzingen naar (i) die wettelijke bepaling zoals die voorafgaande aan de datum van de Inkoopvoorwaarden is gewijzigd of opnieuw is ingevoerd (of allebei); en (ii) lagere regelgeving die (voorafgaande aan de datum van de Inkoopvoorwaarden) onder die wettelijke bepaling is uitgevaardigd;
(f) verwijzing naar "omvat" of "daaronder begrepen" betekent "daaronder begrepen, doch zonder dat dit een beperking inhoudt van de algemene geldigheid van het voorgaande"; en
(g) een verwijzing naar "of" (doch niet "en") betekent "en/of".